Zum Inhalt springen

Suche dringen Dua Jibril


Gast Muhadisse
 Teilen

Empfohlene Beiträge

#bismillah#

#salam#

 

Ich suche sehr dringend Dua Jibril. Wenns geht bitte mit Türkischer Übersetzung, ansonsten auf Deutsch bitte.

 

Wenn einer von euch dieses Dua zur Hand hat, bitte posten. #salam#

 

Danke #salam#:)

 

wa salam

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

#bismillah#

#salam#

 

Parallel dazu haben wir es auch auf türkisch bekommen. Alhamdulillah!

 

Arabisch:

 

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni'metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es'elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya'kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a'taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir'avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni'mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

 

 

türkisch

 

 

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır. Ey Allahım! Ya Rabbi! "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur!da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana

seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine" senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

 

wa salam

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Muhsin ibn Batul

#bismillah#

#salam#

 

Schwester, ich glaube das ist ein anderer Dua Jirabel, den du da auf arabisch gepostet hast. Den, den Br. 3aliy übersetzt hat, ist der hier:

 

DUA JUBRAIIL:

 

bismillahi al rahman al rahim

 

salla allahu ala muhammadin ua alihi at`tahirien

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al mu`minu, al muhaiminu

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al mussauwiru, al rahim

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al sami`u, al alim

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al hayu, al kayum

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al bassiru, al ssadik

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al waassi`u, al latif

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al aliyyu, al kabir

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta lam yalid ua lam yulad ua lam yakun lahu kufuan ahad

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al majiedu, al hamid

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al schakuru, al halim

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al wahidu al ahadu al fardu ssammad

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al awalu ual (wal) aachiru (hier wird das ch bei achiru wie bei dem wort nacht ausgesprochen )

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al rafuru, al raffaar

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al mubienu, al munieru

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kariemu, al mun`im

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al rabbu al hafis

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kariebu, al mujieb

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al schahiedu, al muta`al

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al raniyyu, al murni (bei dem wort al murni wird das r so ausgesprochen wie bei dem wort reh)

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al ras`saku, al wahhab

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al habibu, al man`nan

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al wassi`u, al kaafi

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kaadiru, al muktadir

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al mu`ti, al wahhab

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al faatiru, al chaalik (wie z.B.nacht das ch aussprechen bitte)

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al wakielu, al kaafi

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al schaafi, al muafie

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al asiemu, al kariem

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al baari, al uarith (das th beim wort uarith bitte so aussprechen wie das engleische thank you)

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al jabbaar, al mutakabbir

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al asisu, al raffaar

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta lam tasal ua lam tasaal

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al ra`ufu, al rahim

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kabidu, al baasit

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al asisu, al hakim

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta allaamu el ruyub

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kadiemu, al muta`al

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al saadiku al adlu

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al taahiru, al mutahhar

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al rafi`u, al badi

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al witru, al haadi

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al samie`u, al bassier

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kafielu, al mustakiem

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al jawaadu, al han`nan , al man`nan

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al mun`imu, al mutafaddil

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta al kariemu, al muta`tawwil

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta chairu el naassirien

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta chairu al mutasaddikien (das wort chairu beim ch wieder wie beim wort nacht aussprechen)

 

subhanaka anta llahu la ilaha illa anta biyadika al chairu inaka ala kuli schay`in kadier ,tuliju al layla fi n`nahaari ua tuliju an nahara fil layl,

ua tuchriju al hayya minnal mayyet ua tuchriju al mayyita minal hay, ua tarsuku man taschaa`u bi rai`ri hissab,

 

ua a`usu bika ya rabbi bi KAF HA YA AIN SAAD ua bi HIN MIM AIN SIN KAF ua bi TAHA ma ansalna alayka al kuraana li taschka illa taskiratan liman yachscha, tansielan min man chalaka al arda ua al samawatil ula,al rahmanu ala alarsch isstaua,lahu ma fi samawati ua ma fil ard ua maa baynahuma ua ma tahta al thura, ua in tajhar bil kauli fa innahu yalamu al sirra ua achfaa

 

allahu la ilaha illa hua lahu al asmaa ul husna , ua bi ALIF LAM MIM salika al kitabu la raiba fiehi hudan lil muttakien, ua bi ALIF LAM MIM la ilaha illa hua al hayyu al kayum , ua bi ALIF LAM MIM ua bi TA SIN MIM ua bi YA SIN UAL KURAANUL HAKIEM, ua bi NUN ual kalami ua ma yasturun,maa inta binimati rabbika bimajnun,ua bi asmaa i llahi al schariefati el kaamilati,ua bihakki al arwahi al schaahidien ua bihakki al tauraati ual injiel uasabuuri ual furkani al asim ,bikulli hujattin akaamaha llahu asa ua jall , ua bismillahi ua kudratihi ua isatihie, ua ja alna min bayni aydiehim saddan ua min chalfihim saddan fa ar scheinaahum fahum la yubsirun, la yarlibu allahu raalib ua laa yanju minhu haarib ua hua assamie u al aliem.

 

inna allaha ma`a al lasina takku ua lasina hum muhssinun ,salaamun alaya fil alamien , innaa kasalika nujsi al muhssinien , innahu min ibadina al mu minien ,kalat lahum russluhum in nahnu illa bascharun mithlakum ua lakinna llaha yamunnu ala man yascha`u min ibadihi ua maa kana lana an natiyakum bi sultanin illa bi isni llah ua ala allahi fal yatauakal lil muminun , ua laa haula ua la kua illa billahi al aliyi al asiem ua lahu ma sakana fil layli ua`n nahar ua hua al samie`u al aliem,

 

la tudrikuhu al absaaru ua hua yadriku al absaara, ua hua al latiefu al chabier , ua min ayatihi al jawari fil bahri kal alami in yaschaa`u yuskin el rieha fayadla lana rauakida ala sahrihi inna fi salika la ayaatin li kulli sabbaarin schakuur

 

au yubikhun na bima kassabu ua yafu an kathir.

 

kulla ma aukadu naaran lil harbi atfa aha llahu ua yabruna fil ardi fassaadan an yuktalu fieha au yusslabu ua llahu laa yuhibbu al mufssidien,

 

ua nunasilu minal kuraani ma hua schifaa un ua rahmatun lil muminien ,yaa walliya al taufiek,yaa aliyu ya asiem , yaa awalu,yaa aachiru ,yaa baatinu, yaa saahiru , yaa hayyu, yaa kayyum, yaa sal jalaali ual ikram ,

 

ua salla llahu ala muhammadin ua alih,,ua irfir lil muminiena ual muminaati,ua akdi lana ya rabbu haua ijana ua haua ija al muminiena ual muminati ua salla allahu ala muhammadin ua aalihi al tayyibiena al tahirien al masumiena ajma ien .

 

#salam#

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

#bismillah#

Assalam Alaikoum,

 

@Muhadisse

Es ist hier wichtig darauf hinzuweisen, dass der von dir gepostete Dua nicht der auf deutsch übersetzte Dua ist. Es kann sein dass es 2 Duas von Jibril gibt.

 

Wassalam!

 

#salam#

#salam#

 

Ich hab diesen Dua nicht für mich gebraucht, sondern für eine Schwester. Ich weiß nun nicht, welchen von den beiden Versionen sie gemeint hatte.

 

Danke euch allen #salam#

 

Möge ALLAH dich reichlich für das Übersetzen belohnen!

 

wa salam

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Deine Meinung

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
Hinweis: Dein Beitrag muss vom Moderator freigeschaltet werden, bevor er sichtbar wird.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

  • Wer ist Online   0 Benutzer

    Keine registrierten Benutzer online.

×
×
  • Neu erstellen...